Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam - những công trình chọn lọc

Bộ

Lê Đình Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí khoa học xã hôi Viêt Nam

01/01/2009 - 24/04/2024

Khoa học xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài giới thiệu những thành tựu về khoa học xã hội của Việt Nam qua các công trình khoa học được tuyển chọn từ gần 300 chuyên luận khoa học xã hội và nhân văn đã được công bố trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin khác

Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam - những công trình chọn lọc

Bộ

Lê Đình Cúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí khoa học xã hôi Viêt Nam

01/01/2009 - 24/04/2024

Khoa học xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Đình Cúc. Đề tài giới thiệu những thành tựu về khoa học xã hội của Việt Nam qua các công trình khoa học được tuyển chọn từ gần 300 chuyên luận khoa học xã hội và nhân văn đã được công bố trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam