Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2007-2020

Bộ

Nguyễn Hữu Minh, Đặng Bích Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

01/01/2009 - 24/04/2024

Quyền trẻ em, Trẻ em

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh và ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam đến năm 2020. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Sự phát triển của đất nước đặt ra yêu cầu gì đối với việc thực hiện quyền trẻ em; Thực trạng thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay- thành tựu và những vấn đề còn tồn tại; Phân tích các nguyên nhân về mặt lý luận và thực tiễn có ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam? Làm thế nào để thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2007-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam?
Các tin khác

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2007-2020

Bộ

Nguyễn Hữu Minh, Đặng Bích Thuỷ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

01/01/2009 - 24/04/2024

Quyền trẻ em, Trẻ em

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh và ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam đến năm 2020. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Sự phát triển của đất nước đặt ra yêu cầu gì đối với việc thực hiện quyền trẻ em; Thực trạng thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay- thành tựu và những vấn đề còn tồn tại; Phân tích các nguyên nhân về mặt lý luận và thực tiễn có ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam? Làm thế nào để thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2007-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam?
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam