Vấn đề thể chế hóa chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bộ

Bùi Xuân Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 24/04/2024

Nhà nước, Pháp luật, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề thể chế hóa các chức năng đó trong điều kiện thực hiện đổi mới toàn diện và sâu rộng ở nước ta hiện nay, bao gồm: phân tích sự chuyển đổi chức năng, xác định chức năng của Nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cơ sở lý luận và yêu cầu, phương thức thể chế hóa các chức năng của nhà nước ta trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động của nhà nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam; Đánh giá thực trạng thể chế hóa các chức năng Nhà nước của nước ta thời gian qua, đồng thời trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất phương hướng và giải pháp đẩy mạnh việc thể chế hóa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động của Nhà nước góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả của việc thực hiện chức năng của Nhà nước nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Các tin khác

Vấn đề thể chế hóa chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bộ

Bùi Xuân Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 24/04/2024

Nhà nước, Pháp luật, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu nhằm xác định chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề thể chế hóa các chức năng đó trong điều kiện thực hiện đổi mới toàn diện và sâu rộng ở nước ta hiện nay, bao gồm: phân tích sự chuyển đổi chức năng, xác định chức năng của Nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cơ sở lý luận và yêu cầu, phương thức thể chế hóa các chức năng của nhà nước ta trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động của nhà nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam; Đánh giá thực trạng thể chế hóa các chức năng Nhà nước của nước ta thời gian qua, đồng thời trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất phương hướng và giải pháp đẩy mạnh việc thể chế hóa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động của Nhà nước góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả của việc thực hiện chức năng của Nhà nước nước ta trong giai đoạn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam