Một số vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội đối với người cao tuổi (nghiên cứu khu vực đồng bằng Bắc Bộ)

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 13/04/2024

Dân số, Người cao tuổi, Chính sách xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng chính sách xã hội của nhà nước đối với người cao tuổi khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Phân tích, đánh giá hệ thống chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi trong thời kỳ đổi mới; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất một số quan điểm và các giải pháp xây dựng và thực hiện chính sách xã hội đối với người cao tuổi phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội đối với người cao tuổi (nghiên cứu khu vực đồng bằng Bắc Bộ)

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 13/04/2024

Dân số, Người cao tuổi, Chính sách xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng chính sách xã hội của nhà nước đối với người cao tuổi khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Phân tích, đánh giá hệ thống chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi trong thời kỳ đổi mới; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất một số quan điểm và các giải pháp xây dựng và thực hiện chính sách xã hội đối với người cao tuổi phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam