Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 16/04/2024

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm cung cấp các căn cứ khoa học cho đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam theo yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Làm rõ những tiền đề, điều kiện khách quan và chủ quan đối với năng lực điều chỉnh của pháp luật, trước hết là những yếu tố nằm ngay trong bản thân hệ thống pháp luật hiện hành; Chỉ ra những bảo đảm cần thiết từ khâu lập pháp cho đến thi hành pháp luật nhằm đưa pháp luật đến với nhu cầu thực tiễn của xã hội và của công dân.
Các tin khác

Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 16/04/2024

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm cung cấp các căn cứ khoa học cho đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam theo yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Làm rõ những tiền đề, điều kiện khách quan và chủ quan đối với năng lực điều chỉnh của pháp luật, trước hết là những yếu tố nằm ngay trong bản thân hệ thống pháp luật hiện hành; Chỉ ra những bảo đảm cần thiết từ khâu lập pháp cho đến thi hành pháp luật nhằm đưa pháp luật đến với nhu cầu thực tiễn của xã hội và của công dân.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam