Tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nông thôn Việt Nam

Bộ

Trịnh Hoà Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 21/04/2024

Văn hoá, Xã hội học, Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Trịnh Hòa Bình. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tìm hiểu vai trò và tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn Việt Nam; Từ góc độ tiếp cận xã hội học đánh giá thực trạng và phân tích mức độ tác động gây ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa cơ bản đến sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn Việt Nam; Đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe cho dân cư ở các vùng nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Các tin khác

Tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nông thôn Việt Nam

Bộ

Trịnh Hoà Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 21/04/2024

Văn hoá, Xã hội học, Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Trịnh Hòa Bình. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tìm hiểu vai trò và tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn Việt Nam; Từ góc độ tiếp cận xã hội học đánh giá thực trạng và phân tích mức độ tác động gây ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa cơ bản đến sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn Việt Nam; Đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe cho dân cư ở các vùng nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam