Những vấn đề xã hội cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến 2015

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển bền vững, Phát triển miền núi, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Vũ Tuấn Huy. Đề tài nghiên cứu những vấn đề xã hội cơ bản đẩm bảo phát triển bền vững vùng Tây Bắc, gồm các nội dung sau: đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  - môi trường gắn với vấn đề quản lý, phát triển xã hội và giữ vững anh ninh chính trị vùng Tây Bắc; Xác định các vấn đề xã hội cơ bản của vùng Tây Bắc trong mối quan hệ với phát triển bền vững kinh tế và môi trường, trên cơ sở đó làm rõ các cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Đề xuất các kiến nghị, giải pháp và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2015.
Các tin khác

Những vấn đề xã hội cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến 2015

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển bền vững, Phát triển miền núi, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Vũ Tuấn Huy. Đề tài nghiên cứu những vấn đề xã hội cơ bản đẩm bảo phát triển bền vững vùng Tây Bắc, gồm các nội dung sau: đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  - môi trường gắn với vấn đề quản lý, phát triển xã hội và giữ vững anh ninh chính trị vùng Tây Bắc; Xác định các vấn đề xã hội cơ bản của vùng Tây Bắc trong mối quan hệ với phát triển bền vững kinh tế và môi trường, trên cơ sở đó làm rõ các cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Đề xuất các kiến nghị, giải pháp và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2015.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam