Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế tri thức

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Ngọc Trịnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Hệ thống hoá một số cách hiểu khác nhau về nền kinh tế tri thức; Phân tích những đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế tri thức; Điểm lại một số tiền đề cơ bản hay điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của một nền kinh tế tri thức ở các quốc gia; Mô tả chi tiết thực tế và thực trạng của  các nền kinh tế tri thức quốc gia hiện nay ở một số nước công nghiệp phát triển và đang phát triển chủ yếu; Hệ thống hoá lại những bước đi hay chính sách chủ yếu để tiếp cận hay xây dựng nền kinh tế tri thức của một số nước trên thế giới hiện nay.

Các tin khác

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2002 - 13/04/2024

Kinh tế tri thức

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Ngọc Trịnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Hệ thống hoá một số cách hiểu khác nhau về nền kinh tế tri thức; Phân tích những đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế tri thức; Điểm lại một số tiền đề cơ bản hay điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của một nền kinh tế tri thức ở các quốc gia; Mô tả chi tiết thực tế và thực trạng của  các nền kinh tế tri thức quốc gia hiện nay ở một số nước công nghiệp phát triển và đang phát triển chủ yếu; Hệ thống hoá lại những bước đi hay chính sách chủ yếu để tiếp cận hay xây dựng nền kinh tế tri thức của một số nước trên thế giới hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam