Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bộ

Nguyễn Hữu Đạt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế, Kinh tế cổ phần

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hữu Đạt. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế cổ phần trên thế giới; Thực trạng phát triển kinh tế cổ phần ở Việt Nam, tập trung vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển hợp tác xã cổ phần; Nghiên cứu đề xuất một số quan điểm, định hướng phát triển kinh tế cổ phần ở Việt Nam và khuyến nghị giải pháp nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển hợp tác xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cổ phần phù hợp với giai đoạn hiện nay.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bộ

Nguyễn Hữu Đạt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế, Kinh tế cổ phần

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hữu Đạt. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế cổ phần trên thế giới; Thực trạng phát triển kinh tế cổ phần ở Việt Nam, tập trung vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển hợp tác xã cổ phần; Nghiên cứu đề xuất một số quan điểm, định hướng phát triển kinh tế cổ phần ở Việt Nam và khuyến nghị giải pháp nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển hợp tác xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cổ phần phù hợp với giai đoạn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam