Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2009

Pháp luật, Sở hữu trí tuệ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hiệp định TRIPs: Khái niệm, nội hàm; Quá trình xây dựng hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam; Cam kết của Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định đa phương và song phương, những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển; Trên cơ sở đánh giá một cách tổng thể và toàn diện thực trạng hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của Việt Nam để xác định nhu cầu đổi mới về mô hình lý luận hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam đồng thời đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2009

Pháp luật, Sở hữu trí tuệ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hiệp định TRIPs: Khái niệm, nội hàm; Quá trình xây dựng hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam; Cam kết của Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định đa phương và song phương, những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển; Trên cơ sở đánh giá một cách tổng thể và toàn diện thực trạng hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của Việt Nam để xác định nhu cầu đổi mới về mô hình lý luận hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam đồng thời đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam