Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Bộ

Nguyễn Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2009

Pháp luật, Pháp luật quốc tế, Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Trung Tín. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận của việc giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài; Kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài của một số quốc gia.
Các tin khác

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Bộ

Nguyễn Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 01/01/2009

Pháp luật, Pháp luật quốc tế, Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Trung Tín. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận của việc giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài; Kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài của một số quốc gia.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam