Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng khu kinh tế mở Lào Cai

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2008 - 21/04/2024

Kinh tế, Khu kinh tế mở

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Xuân Thắng. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng khu kinh tế mở Lào Cai, bao gồm các nội dung cụ thể : khái niệm, các loại hình khu kinh tế, kinh nghiệm xây dựng và phát triển các khu kinh tế của một số nước trong khu vực Đông Á, các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của tỉnh Lào Cai để hình thành khu kinh tế mở; Trình bày những luận cứ cho việc xác định một mô hình thích hợp cho Khu kinh tế mở Lào Cai; Đề xuất mô hình quản lý và các kiến nghị chính sách dự kiến sẽ áp dụng cho Khu kinh tế mở Lào Cai.
Các tin khác

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng khu kinh tế mở Lào Cai

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2008 - 21/04/2024

Kinh tế, Khu kinh tế mở

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Nguyễn Xuân Thắng. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng khu kinh tế mở Lào Cai, bao gồm các nội dung cụ thể : khái niệm, các loại hình khu kinh tế, kinh nghiệm xây dựng và phát triển các khu kinh tế của một số nước trong khu vực Đông Á, các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của tỉnh Lào Cai để hình thành khu kinh tế mở; Trình bày những luận cứ cho việc xác định một mô hình thích hợp cho Khu kinh tế mở Lào Cai; Đề xuất mô hình quản lý và các kiến nghị chính sách dự kiến sẽ áp dụng cho Khu kinh tế mở Lào Cai.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam