Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – quá trình hình thành và sự vận dụng trong thực tế nước ta

Bộ

Nguyễn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Huy. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và sự vận dụng trong thực tiễn ở nước ta.
Các tin khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – quá trình hình thành và sự vận dụng trong thực tế nước ta

Bộ

Nguyễn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Huy. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và sự vận dụng trong thực tiễn ở nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam