Tìm hiểu nhận thức và quan niệm về hôn nhân, gia đình của các thế hệ Việt Nam qua khảo sát ở một số vùng thuộc đồng bằng sông Hồng

Bộ

Lê Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2008 - 13/04/2024

Gia đình, Xã hội học, Hôn nhân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.Lê Thi. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ nội dung khoa học của khái niệm thế hệ, tìm hiểu đặc trưng của từng thế hệ Việt Nam hiện nay theo ba độ tuổi: trẻ, trung niên, già và theo các thời kỳ lịch sử trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21; Khảo sát tại một số vùng thuộc đồng bằng sông Hồng về quan niệm, nhận thức đối với hôn nhân và gia đình, phân tích những điểm thống nhất và mâu thuẫn, xung đột trong nhận thức của các thế hệ, nguyên nhân và hệ quả của cách giải quyết vấn đề hôn nhân, gia đình trong gia đình và ngoài cộng đồng; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các kiến thức về hôn nhân và gia đình cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường sự hòa hợp giữa các thế hệ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần kiến thiết đất nước.
Các tin khác

Tìm hiểu nhận thức và quan niệm về hôn nhân, gia đình của các thế hệ Việt Nam qua khảo sát ở một số vùng thuộc đồng bằng sông Hồng

Bộ

Lê Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2008 - 13/04/2024

Gia đình, Xã hội học, Hôn nhân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.Lê Thi. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ nội dung khoa học của khái niệm thế hệ, tìm hiểu đặc trưng của từng thế hệ Việt Nam hiện nay theo ba độ tuổi: trẻ, trung niên, già và theo các thời kỳ lịch sử trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21; Khảo sát tại một số vùng thuộc đồng bằng sông Hồng về quan niệm, nhận thức đối với hôn nhân và gia đình, phân tích những điểm thống nhất và mâu thuẫn, xung đột trong nhận thức của các thế hệ, nguyên nhân và hệ quả của cách giải quyết vấn đề hôn nhân, gia đình trong gia đình và ngoài cộng đồng; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các kiến thức về hôn nhân và gia đình cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường sự hòa hợp giữa các thế hệ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần kiến thiết đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam