Một số vấn đề tâm lý của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công chuyển sang cơ chế mới

Bộ

Lưu Song Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 24/04/2024

Tâm lý học, Người lao động, Cán bộ quản lý

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Lưu Song Hà. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số vấn đề tâm lý của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới; Làm rõ những khác biệt trong nhận thức, thái độ, tâm trạng và hành vi của cán bộ quản lý và người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công đã và chưa chuyển sang các đơn vị sự nghiệp có thu; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề tài đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở cho những chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao khả năng thích ứng của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới.
Các tin khác

Một số vấn đề tâm lý của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công chuyển sang cơ chế mới

Bộ

Lưu Song Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 24/04/2024

Tâm lý học, Người lao động, Cán bộ quản lý

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Lưu Song Hà. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số vấn đề tâm lý của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới; Làm rõ những khác biệt trong nhận thức, thái độ, tâm trạng và hành vi của cán bộ quản lý và người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công đã và chưa chuyển sang các đơn vị sự nghiệp có thu; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề tài đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở cho những chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao khả năng thích ứng của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam