Điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

03/08/2012 - 13/04/2024

Nội dung:

Chương trình cấp Bộ về hợp tác quốc tế. Chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình tập trung vào những vấn đề nghiên cứu sau: Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập WTO của một số nước và vùng lãnh thổ mới gia nhập tổ chức này; Mục tiêu, nội dung cơ bản của vòng đàm phán Đôha và tác động của nó tới các nước đang phát triển; Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO. Dựa trên kết quả nghiên cứu để đề xuất một số kiến nghị về giải pháp chính sách để Việt Nam tận dụng được ở mức cao nhất những cơ hội và vượt qua được những thách thức, tác động của việc gia nhập WTO. 
Các tin khác

Điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Bộ

Đỗ Hoài Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

03/08/2012 - 13/04/2024

Nội dung:

Chương trình cấp Bộ về hợp tác quốc tế. Chủ nhiệm Chương trình GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình tập trung vào những vấn đề nghiên cứu sau: Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập WTO của một số nước và vùng lãnh thổ mới gia nhập tổ chức này; Mục tiêu, nội dung cơ bản của vòng đàm phán Đôha và tác động của nó tới các nước đang phát triển; Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO. Dựa trên kết quả nghiên cứu để đề xuất một số kiến nghị về giải pháp chính sách để Việt Nam tận dụng được ở mức cao nhất những cơ hội và vượt qua được những thách thức, tác động của việc gia nhập WTO. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam