Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội – giai cấp ở nước ta hiện nay (cơ sở lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm Trung Quốc)

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 24/04/2024

Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Giai cấp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Vũ Tuấn Huy. Đề tài tập trung vào một số vấn đề có tính chất lý luận và phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay, đặc biệt tham khảo kinh nghiệm nghiên cứu cơ cấu xã hội- giai cấp của Trung Quốc từ khi cải cách và mở cửa. Nội dung nghiên cứu gồm các vấn đề sau: Phân tích một số đặc điểm cơ bản của cơ cấu xã hội – giai cấp nước ta hiện nay; Tìm hiểu những yếu tố mới và vai trò gắn liền với mỗi giai cấp trong hệ thống cơ cấu xã hội – giai cấp trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị trong lĩnh vực chính sách xã hội đối với các giai cấp trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội – giai cấp ở nước ta hiện nay (cơ sở lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm Trung Quốc)

Bộ

Vũ Tuấn Huy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 24/04/2024

Xã hội học, Cơ cấu xã hội, Giai cấp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Vũ Tuấn Huy. Đề tài tập trung vào một số vấn đề có tính chất lý luận và phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay, đặc biệt tham khảo kinh nghiệm nghiên cứu cơ cấu xã hội- giai cấp của Trung Quốc từ khi cải cách và mở cửa. Nội dung nghiên cứu gồm các vấn đề sau: Phân tích một số đặc điểm cơ bản của cơ cấu xã hội – giai cấp nước ta hiện nay; Tìm hiểu những yếu tố mới và vai trò gắn liền với mỗi giai cấp trong hệ thống cơ cấu xã hội – giai cấp trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị trong lĩnh vực chính sách xã hội đối với các giai cấp trong xã hội Việt Nam hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam