Một số vấn đề lý luận nghiên cứu gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa và toàn cầu hóa

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2007 - 24/04/2024

Gia đình, Biến đổi gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Văn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nhằm góp phần làm sáng tỏ một số khía cạnh lý luận về gia đình và biến đổi gia đình dưới tác động của công nghiệp hóa và toàn cầu hóa; Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa và toàn cầu hoá hiện nay làm cơ sở triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận nghiên cứu gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa và toàn cầu hóa

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2007 - 24/04/2024

Gia đình, Biến đổi gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Văn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nhằm góp phần làm sáng tỏ một số khía cạnh lý luận về gia đình và biến đổi gia đình dưới tác động của công nghiệp hóa và toàn cầu hóa; Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa và toàn cầu hoá hiện nay làm cơ sở triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam