Tiếng Dao ở Việt Nam

Bộ

Hoàng Văn Ma

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2002 - 21/04/2024

Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Văn Ma. Đề tài nghiên cứu về đời sống ngôn ngữ của người Dao thông qua việc miêu tả ngữ âm và từ vựng tiếng Dao có đối chiếu với các phương ngữ Dao Đỏ - Dao Quần Trắng. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định việc xây dựng chữ viết tuy dựa trên một phương ngữ là chính xong nó cần sự chiếu cố đến các phương ngữ khác.

Các tin khác

Tiếng Dao ở Việt Nam

Bộ

Hoàng Văn Ma

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2002 - 21/04/2024

Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Văn Ma. Đề tài nghiên cứu về đời sống ngôn ngữ của người Dao thông qua việc miêu tả ngữ âm và từ vựng tiếng Dao có đối chiếu với các phương ngữ Dao Đỏ - Dao Quần Trắng. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định việc xây dựng chữ viết tuy dựa trên một phương ngữ là chính xong nó cần sự chiếu cố đến các phương ngữ khác.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam