Cơ sở triết học và thực tiễn của việc xây dựng xã hội dân sự

Bộ

Phạm Văn Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 01/01/2009

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Đức. Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay; Phân tích so sánh những điều kiện xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam với việc xây dựng xã hội dân sự ở một số nước, những nét đặc thù của xã hội dân sự trong điều kiện của Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm khác nhau trong lịch sử triết học và hiện đại về xã hội dân sự cũng như một số mô hình tiêu biểu về xã hội dân sự trên thế giới, kết quả nghiên cứu vạch ra nội dung, bản chất, các điểm đặc trưng và những điều kiện để xây dựng xã hội dân sự nhằm góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng xã hội dân sự của Việt Nam hiện nay.
Các tin khác

Cơ sở triết học và thực tiễn của việc xây dựng xã hội dân sự

Bộ

Phạm Văn Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 01/01/2009

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Văn Đức. Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay; Phân tích so sánh những điều kiện xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam với việc xây dựng xã hội dân sự ở một số nước, những nét đặc thù của xã hội dân sự trong điều kiện của Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm khác nhau trong lịch sử triết học và hiện đại về xã hội dân sự cũng như một số mô hình tiêu biểu về xã hội dân sự trên thế giới, kết quả nghiên cứu vạch ra nội dung, bản chất, các điểm đặc trưng và những điều kiện để xây dựng xã hội dân sự nhằm góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng xã hội dân sự của Việt Nam hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam