Những vấn đề lý luận cơ bản về giới và kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới ở một số nước

Bộ

Ngô Thị Tuấn Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2007 - 21/04/2024

Giới, Vấn đề về giới, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài khái quát một số vấn đề nghiên cứu lý luận cơ bản về giới: nguồn gốc, lịch sử các trường phái lý thuyết, cơ sở thực tiễn, sự phát triển; Trình bày phân tích các kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới chủ yếu của một số quốc gia trên thế giới; Đề xuất kiến nghị về những ưu tiên nghiên cứu lí luận và thực tiễn về giới ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Các tin khác

Những vấn đề lý luận cơ bản về giới và kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới ở một số nước

Bộ

Ngô Thị Tuấn Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2007 - 21/04/2024

Giới, Vấn đề về giới, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài khái quát một số vấn đề nghiên cứu lý luận cơ bản về giới: nguồn gốc, lịch sử các trường phái lý thuyết, cơ sở thực tiễn, sự phát triển; Trình bày phân tích các kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới chủ yếu của một số quốc gia trên thế giới; Đề xuất kiến nghị về những ưu tiên nghiên cứu lí luận và thực tiễn về giới ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam