Một số thông tin bước đầu về xã hội tri thức

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 24/04/2024

Xã hội tri thức, Phát triển xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Giới thiệu các quan niệm về xã hội thông tin và xã hội tri thức cũng như các khái niệm có liên quan đến xã hội tri thức như thông tin, tri thức, kinh tế thông tin, kinh tế mạng, kinh tế tri thức, xã hội mạng, xã hội học tập, …; Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức: cột trụ chính trị, cột trụ kinh tế tri thức, cột trụ khoa học – công nghệ; Những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức.
Các tin khác

Một số thông tin bước đầu về xã hội tri thức

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 24/04/2024

Xã hội tri thức, Phát triển xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Giới thiệu các quan niệm về xã hội thông tin và xã hội tri thức cũng như các khái niệm có liên quan đến xã hội tri thức như thông tin, tri thức, kinh tế thông tin, kinh tế mạng, kinh tế tri thức, xã hội mạng, xã hội học tập, …; Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức: cột trụ chính trị, cột trụ kinh tế tri thức, cột trụ khoa học – công nghệ; Những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam