Thị trường một số nước Châu Phi- cơ hội đối với Việt Nam

Bộ

Đinh Thị Thơm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2006 - 21/04/2024

Hợp tác quốc tế, Thương mại quốc tế, Thị trường Châu Phi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Thơm. Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu, phân tích, hệ thống hoá, tổng hợp thông tin và những vấn đề cơ bản của thị  trường Châu Phi không chỉ thuần tuý về phương diện kinh tế, thương mại mà cả về phương diện địa kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… là những yếu tố quy định tính đặc thù của thị trường Châu Phi. Kết quả thực hiện Đề tài nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính sách và đặc biệt là cho các doanh nghiệp, giới doanh nhân quan tâm đến việc mở rộng xuất khẩu sản phẩm của họ sang thị trường mới mẻ này những thông tin và gợi mở về giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Châu Phi nói chung và với 5 thị trường Châu Phi tiềm năng nói riêng.
Các tin khác

Thị trường một số nước Châu Phi- cơ hội đối với Việt Nam

Bộ

Đinh Thị Thơm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2006 - 21/04/2024

Hợp tác quốc tế, Thương mại quốc tế, Thị trường Châu Phi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Thơm. Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu, phân tích, hệ thống hoá, tổng hợp thông tin và những vấn đề cơ bản của thị  trường Châu Phi không chỉ thuần tuý về phương diện kinh tế, thương mại mà cả về phương diện địa kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… là những yếu tố quy định tính đặc thù của thị trường Châu Phi. Kết quả thực hiện Đề tài nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính sách và đặc biệt là cho các doanh nghiệp, giới doanh nhân quan tâm đến việc mở rộng xuất khẩu sản phẩm của họ sang thị trường mới mẻ này những thông tin và gợi mở về giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Châu Phi nói chung và với 5 thị trường Châu Phi tiềm năng nói riêng.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam