Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận hiện nay

Bộ

Nguyễn Hồng Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2006 - 24/04/2024

Tín ngưỡng, Tôn giáo, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương. Đề tài thuộc chương trình cấp Bộ “Những vấn đề  cơ bản của việc phát triển bền vững của đồng bào Chăm trong tình hình mới”. Đề tài nghiên cứu vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận: Một số vấn đề có tính chất cơ bản về Hồi giáo, Bàlamôn giáo, Bàni giáo, Islam giáo của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; Về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận hiện nay

Bộ

Nguyễn Hồng Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2006 - 24/04/2024

Tín ngưỡng, Tôn giáo, Dân tộc Chăm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương. Đề tài thuộc chương trình cấp Bộ “Những vấn đề  cơ bản của việc phát triển bền vững của đồng bào Chăm trong tình hình mới”. Đề tài nghiên cứu vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận: Một số vấn đề có tính chất cơ bản về Hồi giáo, Bàlamôn giáo, Bàni giáo, Islam giáo của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; Về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam