Phát triển đô thị bền vững

Bộ

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 13/04/2024

Phát triển bền vững, Phất triển đô thị bền vững, Đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển đô thị bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của thế giới về phát triển đô thị bền vững; Từ kết quả nghiên cứu rút ra những bài học gợi mở cho vấn đề phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
Các tin khác

Phát triển đô thị bền vững

Bộ

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 13/04/2024

Phát triển bền vững, Phất triển đô thị bền vững, Đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển đô thị bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của thế giới về phát triển đô thị bền vững; Từ kết quả nghiên cứu rút ra những bài học gợi mở cho vấn đề phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam