APEC và sự tham gia của Việt Nam

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2006 - 13/04/2024

APEC, Hợp tác kinh tế quốc tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm nhìn nhận lại tiến trình hoạt động của APEC từ khi thành lập (11/1989) đến nay; Dự báo về nội dung hoạt động của APEC trong những năm sắp tới; Làm rõ sự tham gia của Việt Nam trong APEC: thành tựu và triển vọng. Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị trình Chính phủ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2006.
Các tin khác

APEC và sự tham gia của Việt Nam

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2006 - 13/04/2024

APEC, Hợp tác kinh tế quốc tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm nhìn nhận lại tiến trình hoạt động của APEC từ khi thành lập (11/1989) đến nay; Dự báo về nội dung hoạt động của APEC trong những năm sắp tới; Làm rõ sự tham gia của Việt Nam trong APEC: thành tựu và triển vọng. Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị trình Chính phủ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2006.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam