Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 13/04/2024

Quản lý Nhà nước, Tài nguyên, Môi trường, Xã hội học môi trường

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Hà Huy Thành. Nội dung nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính sau: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường của Việt Nam trong thời gian qua và thực trạng sử dụng cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường; Phác thảo mô thức quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường dựa nhiều hơn vào cơ sở xã hội nhân văn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Các tin khác

Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 13/04/2024

Quản lý Nhà nước, Tài nguyên, Môi trường, Xã hội học môi trường

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Chương trình PGS.TS. Hà Huy Thành. Nội dung nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính sau: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường của Việt Nam trong thời gian qua và thực trạng sử dụng cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường; Phác thảo mô thức quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường dựa nhiều hơn vào cơ sở xã hội nhân văn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam