Nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm đối với một số chính sách của nhà nước trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận)

Bộ

Bế Quỳnh Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Xã hội học, Phát triển miền núi, Dân tộc Chăm, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Bế Quỳnh Nga. Đề tài nhằm mục đích tìm hiểu các chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc nói chung và  đồng bào Chăm nói riêng (chính sách dân tộc, chính sách kinh tế, chính sách văn hoá, giáo dục, y tế…); Phân tích những vấn đề nổi lên trong quá trình thực thi chính sách tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm về chính sách dân tộc cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam; Đề xuất khuyến nghị về giải pháp chính sách cho việc ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào Chăm.
Các tin khác

Nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm đối với một số chính sách của nhà nước trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận)

Bộ

Bế Quỳnh Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2006 - 13/04/2024

Xã hội học, Phát triển miền núi, Dân tộc Chăm, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Bế Quỳnh Nga. Đề tài nhằm mục đích tìm hiểu các chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc nói chung và  đồng bào Chăm nói riêng (chính sách dân tộc, chính sách kinh tế, chính sách văn hoá, giáo dục, y tế…); Phân tích những vấn đề nổi lên trong quá trình thực thi chính sách tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm về chính sách dân tộc cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam; Đề xuất khuyến nghị về giải pháp chính sách cho việc ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào Chăm.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam