Cơ sở khoa học của phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999

Bộ

Võ Khánh Vinh

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2002 - 24/04/2024

Pháp luật, Luật Hình sự

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Khánh Vinh. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra cơ sở khoa học của việc xây dựng và ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999; Xem xét hiệu quả “Pháp luật hoá” yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong điều kiện mới; Làm rõ tinh thần và nội dung của các quy định cơ bản trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999; Đề xuất phương hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự của Việt Nam.

Các tin khác

Cơ sở khoa học của phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999

Bộ

Võ Khánh Vinh

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2002 - 24/04/2024

Pháp luật, Luật Hình sự

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Khánh Vinh. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra cơ sở khoa học của việc xây dựng và ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999; Xem xét hiệu quả “Pháp luật hoá” yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong điều kiện mới; Làm rõ tinh thần và nội dung của các quy định cơ bản trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999; Đề xuất phương hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự của Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam