Một số giá trị của văn hóa làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bộ

Mai Văn Hai

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2006 - 13/04/2024

Văn hoá, Văn hoá làng Việt

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Mai Văn Hai. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu và khẳng định các giá trị cơ bản của văn hóa làng Việt là gia đình, dòng họ, thôn làng đang tồn tại và vận hành trong các nhóm xã hội khác nhau. Qua đó rút ra những vấn đề cần quan tâm về văn hoá làng Việt vùng châu thổ sông Hồng nhằm phát huy những mặt tích cực đồng thời hạn chế những biểu hiện tiêu cực của chúng trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các tin khác

Một số giá trị của văn hóa làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bộ

Mai Văn Hai

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2006 - 13/04/2024

Văn hoá, Văn hoá làng Việt

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Mai Văn Hai. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu và khẳng định các giá trị cơ bản của văn hóa làng Việt là gia đình, dòng họ, thôn làng đang tồn tại và vận hành trong các nhóm xã hội khác nhau. Qua đó rút ra những vấn đề cần quan tâm về văn hoá làng Việt vùng châu thổ sông Hồng nhằm phát huy những mặt tích cực đồng thời hạn chế những biểu hiện tiêu cực của chúng trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam