Thực trạng dân số quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa – những vấn đề đặt ra

Bộ

Trần Cao Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 21/04/2024

Xã hội học, Dân cư, Quản lý xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu động thái phát triển dân số, dân cư trong xu thế đô thị hóa chung của toàn quốc cũng như của thành phố Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đề tài nhận diện những đại lượng riêng từ những đặc trưng chuyên biệt của quận Hai Bà Trưng dưới nhiều khía cạnh so với các khu vực khác. Nhận diện những nét mới về cơ cấu dân cư của quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa trong những năm gần đây, những vấn đề cơ bản rút ra từ các mối quan hệ và tác động qua lại giữa nền kinh tế thị trường, chính sách mở cửa, sự thông thoáng về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (lâu dài và tạm thời) tạo điều kiện cho sự thay đổi diện mạo dân cư trên địa bàn, …; Những vấn đề xã hội nảy sinh và các biện pháp quản lý đô thị của quận Hai Bà Trưng những năm qua.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu động thái phát triển dân số, dân cư trong xu thế đô thị hóa chung của toàn quốc cũng như của thành phố Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đề tài nhận diện những đại lượng riêng từ những đặc trưng chuyên biệt của quận Hai Bà Trưng dưới nhiều khía cạnh so với các khu vực khác. Nhận diện những nét mới về cơ cấu dân cư của quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa trong những năm gần đây, những vấn đề cơ bản rút ra từ các mối quan hệ và tác động qua lại giữa nền kinh tế thị trường, chính sách mở cửa, sự thông thoáng về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (lâu dài và tạm thời) tạo điều kiện cho sự thay đổi diện mạo dân cư trên địa bàn, …; Những vấn đề xã hội nảy sinh và các biện pháp quản lý đô thị của quận Hai Bà Trưng những năm qua.

Các tin khác

Thực trạng dân số quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa – những vấn đề đặt ra

Bộ

Trần Cao Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 21/04/2024

Xã hội học, Dân cư, Quản lý xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu động thái phát triển dân số, dân cư trong xu thế đô thị hóa chung của toàn quốc cũng như của thành phố Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đề tài nhận diện những đại lượng riêng từ những đặc trưng chuyên biệt của quận Hai Bà Trưng dưới nhiều khía cạnh so với các khu vực khác. Nhận diện những nét mới về cơ cấu dân cư của quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa trong những năm gần đây, những vấn đề cơ bản rút ra từ các mối quan hệ và tác động qua lại giữa nền kinh tế thị trường, chính sách mở cửa, sự thông thoáng về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (lâu dài và tạm thời) tạo điều kiện cho sự thay đổi diện mạo dân cư trên địa bàn, …; Những vấn đề xã hội nảy sinh và các biện pháp quản lý đô thị của quận Hai Bà Trưng những năm qua.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Cao Sơn. Trên cơ sở nghiên cứu động thái phát triển dân số, dân cư trong xu thế đô thị hóa chung của toàn quốc cũng như của thành phố Hà Nội dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đề tài nhận diện những đại lượng riêng từ những đặc trưng chuyên biệt của quận Hai Bà Trưng dưới nhiều khía cạnh so với các khu vực khác. Nhận diện những nét mới về cơ cấu dân cư của quận Hai Bà Trưng dưới tác động của kinh tế thị trường và chính sách mở cửa trong những năm gần đây, những vấn đề cơ bản rút ra từ các mối quan hệ và tác động qua lại giữa nền kinh tế thị trường, chính sách mở cửa, sự thông thoáng về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (lâu dài và tạm thời) tạo điều kiện cho sự thay đổi diện mạo dân cư trên địa bàn, …; Những vấn đề xã hội nảy sinh và các biện pháp quản lý đô thị của quận Hai Bà Trưng những năm qua.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam