Báo cáo xã hội Việt Nam năm 2007

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2008 - 24/04/2024

An sinh xã hội, Báo cáo xã hội hàng năm, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Mục tiêu của Đề tài nhằm xây dựng một báo cáo về xã hội Việt Nam năm 2007. Báo cáo năm 2007 cung cấp một cái nhìn chung về an sinh xã hội. Bên cạnh việc đưa ra các sự kiện, các tác giả đã cố gắng tìm những nguyên nhân của vấn đề và những hệ quả xã hội ẩn đằng sau các sự kiện đó. Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị khoa học về vấn đề hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam
Các tin khác

Báo cáo xã hội Việt Nam năm 2007

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2008 - 24/04/2024

An sinh xã hội, Báo cáo xã hội hàng năm, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Mục tiêu của Đề tài nhằm xây dựng một báo cáo về xã hội Việt Nam năm 2007. Báo cáo năm 2007 cung cấp một cái nhìn chung về an sinh xã hội. Bên cạnh việc đưa ra các sự kiện, các tác giả đã cố gắng tìm những nguyên nhân của vấn đề và những hệ quả xã hội ẩn đằng sau các sự kiện đó. Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị khoa học về vấn đề hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam