Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

Bộ

Nguyễn Bình Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2008 - 16/04/2024

Cải cách kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bình Giang. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Nghiên cứu tình hình công cuộc cải cách của các nền kinh tế Đông Á trong 10 năm sau khủng hoảng 1997; Tìm hiểu định hướng phát triển mới của các nền kinh tế các nước Đông Á; Từ kết quả nghiên cứu rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Các tin khác

Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

Bộ

Nguyễn Bình Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2008 - 16/04/2024

Cải cách kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bình Giang. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Nghiên cứu tình hình công cuộc cải cách của các nền kinh tế Đông Á trong 10 năm sau khủng hoảng 1997; Tìm hiểu định hướng phát triển mới của các nền kinh tế các nước Đông Á; Từ kết quả nghiên cứu rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam