Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh ven biển miền Trung

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Kinh tế, Xoá đói giảm nghèo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Nội dung nghiên cứu của Đề tài gồm những vấn đề sau: Điều tra, nghiên cứu thực trạng đói nghèo ở ba tỉnh được lựa chọn đại diện cho vùng ven biển Miền Trung (Quảng Bình - đại diện các tỉnh Bắc Trung Bộ, Quảng Nam - đại diện các tỉnh Trung Trung Bộ và Ninh Thuận - đại diện các tỉnh Nam Trung Bộ), phân tích làm rõ thực trạng đói nghèo chung của vùng, làm rõ sự khác biệt về đói nghèo giữa các nhóm dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số, giữa vùng đồng bằng và miền núi ở các tỉnh này. Từ kết quả nghiên cứu Đề tài đề xuất các kiến nghị, giải pháp có tính khả thi và phù hợp với thực trạng của vùng nhằm thực hiện xóa đói giảm nghèo hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại các tỉnh ven biển Miền Trung.
Các tin khác

Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh ven biển miền Trung

Bộ

Khổng Diễn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Kinh tế, Xoá đói giảm nghèo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khổng Diễn. Nội dung nghiên cứu của Đề tài gồm những vấn đề sau: Điều tra, nghiên cứu thực trạng đói nghèo ở ba tỉnh được lựa chọn đại diện cho vùng ven biển Miền Trung (Quảng Bình - đại diện các tỉnh Bắc Trung Bộ, Quảng Nam - đại diện các tỉnh Trung Trung Bộ và Ninh Thuận - đại diện các tỉnh Nam Trung Bộ), phân tích làm rõ thực trạng đói nghèo chung của vùng, làm rõ sự khác biệt về đói nghèo giữa các nhóm dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số, giữa vùng đồng bằng và miền núi ở các tỉnh này. Từ kết quả nghiên cứu Đề tài đề xuất các kiến nghị, giải pháp có tính khả thi và phù hợp với thực trạng của vùng nhằm thực hiện xóa đói giảm nghèo hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại các tỉnh ven biển Miền Trung.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam