Tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam

Bộ

Trương Thị Thuý Hằng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2007 - 24/04/2024

Nghiên cứu con người, Phát triển con người, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Trương Thị Thúy Hằng. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia về tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững; Nghiên cứu tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia của Việt Nam (mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham vấn kế hoạch 5 năm 2006–2010 – một bước tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong công tác xây dựng kế hoạch ở Việt Nam, quá trình thực hiện kế hoạch phát triển và mục tiêu phát triển con người), mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, trong Kế hoạch quốc gia phát triển bền vững của Việt Nam; Đề xuất các giải pháp tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (các giải pháp liên quan đến công tác kế hoạch; các giải pháp tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp). Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị cho công tác phát triển con người trong các kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam.
Các tin khác

Tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam

Bộ

Trương Thị Thuý Hằng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2007 - 24/04/2024

Nghiên cứu con người, Phát triển con người, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Trương Thị Thúy Hằng. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia về tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững; Nghiên cứu tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia của Việt Nam (mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham vấn kế hoạch 5 năm 2006–2010 – một bước tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong công tác xây dựng kế hoạch ở Việt Nam, quá trình thực hiện kế hoạch phát triển và mục tiêu phát triển con người), mục tiêu phát triển con người trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, trong Kế hoạch quốc gia phát triển bền vững của Việt Nam; Đề xuất các giải pháp tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (các giải pháp liên quan đến công tác kế hoạch; các giải pháp tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp). Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị cho công tác phát triển con người trong các kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam