Văn hoá Đa Bút và quá trình chiếm lĩnh đồng bằng và ven biển Thanh Hoá – Ninh Bình

Bộ

Bùi Vinh

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

03/08/2012 - 21/04/2024

Khảo cổ học, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Bùi Vinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tổng hợp kết quả của 77 năm (1926-2003) nghiên cứu về Văn hoá Đa Bút của khảo cổ học: Văn hoá Đa Bút – Phát hiện và nghiên cứu; Nội dung và đặc trưng của Văn hoá Đa Bút; Cư dân Văn hoá Đa Bút trong quá trình chinh phục đồng bằng ven biển Thanh Hoá - Ninh Bình; Văn hoá Đa Bút trong bối cảnh phát triển từ Hoà Bình sang hậu Hoà Bình ở Việt Nam.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Bùi Vinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tổng hợp kết quả của 77 năm (1926-2003) nghiên cứu về Văn hoá Đa Bút của khảo cổ học: Văn hoá Đa Bút – Phát hiện và nghiên cứu; Nội dung và đặc trưng của Văn hoá Đa Bút; Cư dân Văn hoá Đa Bút trong quá trình chinh phục đồng bằng ven biển Thanh Hoá - Ninh Bình; Văn hoá Đa Bút trong bối cảnh phát triển từ Hoà Bình sang hậu Hoà Bình ở Việt Nam.

Các tin khác

Văn hoá Đa Bút và quá trình chiếm lĩnh đồng bằng và ven biển Thanh Hoá – Ninh Bình

Bộ

Bùi Vinh

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

03/08/2012 - 21/04/2024

Khảo cổ học, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Bùi Vinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tổng hợp kết quả của 77 năm (1926-2003) nghiên cứu về Văn hoá Đa Bút của khảo cổ học: Văn hoá Đa Bút – Phát hiện và nghiên cứu; Nội dung và đặc trưng của Văn hoá Đa Bút; Cư dân Văn hoá Đa Bút trong quá trình chinh phục đồng bằng ven biển Thanh Hoá - Ninh Bình; Văn hoá Đa Bút trong bối cảnh phát triển từ Hoà Bình sang hậu Hoà Bình ở Việt Nam.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Bùi Vinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tổng hợp kết quả của 77 năm (1926-2003) nghiên cứu về Văn hoá Đa Bút của khảo cổ học: Văn hoá Đa Bút – Phát hiện và nghiên cứu; Nội dung và đặc trưng của Văn hoá Đa Bút; Cư dân Văn hoá Đa Bút trong quá trình chinh phục đồng bằng ven biển Thanh Hoá - Ninh Bình; Văn hoá Đa Bút trong bối cảnh phát triển từ Hoà Bình sang hậu Hoà Bình ở Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam