Lịch sử Việt Nam (1858-1896)

Bộ

Vũ Huy Phúc

Viện Sử học

Viện Sử học

03/08/2012 - 16/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Vũ Huy Phúc. Đề tài nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 đến 1896 qua các giai đoạn:  Quốc gia Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX; Cuộc kháng chiến chống Pháp – Tây Ban Nha xâm lược của quân và dân ta; Việt Nam 1867 - 1874; Việt Nam 1874 - 1884; Việt Nam trong phong trào Cần Vương chống Pháp (1885 -1896)

Các tin khác

Lịch sử Việt Nam (1858-1896)

Bộ

Vũ Huy Phúc

Viện Sử học

Viện Sử học

03/08/2012 - 16/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Vũ Huy Phúc. Đề tài nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 đến 1896 qua các giai đoạn:  Quốc gia Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX; Cuộc kháng chiến chống Pháp – Tây Ban Nha xâm lược của quân và dân ta; Việt Nam 1867 - 1874; Việt Nam 1874 - 1884; Việt Nam trong phong trào Cần Vương chống Pháp (1885 -1896)

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam