Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về nền hành chính nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2015

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 13/04/2024

Pháp luật, Nền hành chính nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta trong giai đoạn 2006-2015; đề xuất và góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước Việt nam trong 10 năm tới nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
Các tin khác

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về nền hành chính nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2015

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2008 - 13/04/2024

Pháp luật, Nền hành chính nhà nước

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta trong giai đoạn 2006-2015; đề xuất và góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước Việt nam trong 10 năm tới nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam