Những khía cạnh tâm lý trong công tác hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

Thanh niên nông thôn, Hướng nghiệp, Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những khía cạnh tâm lý được hình thành như thế nào trong công tác hướng nghiệp dành cho thanh niên nông thôn. Đến nay, công tác hướng nghiệp ở các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông ở các vùng nông thôn nói riêng còn nhiều hạn chế. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn nghề của thanh niên học sinh, đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Đề tài nghiên cứu đã làm rõ thực trạng của công tác hướng nghiệp hiện nay và những tác động của nó đối với tâm lý chọn nghề của thanh niên học sinh. Từ kết quả nghiên cứu để đưa ra những biện pháp điều chỉnh hợp lý và có hiệu quả đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và dạy nghề của nước ta.
Các tin khác

Những khía cạnh tâm lý trong công tác hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

Thanh niên nông thôn, Hướng nghiệp, Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những khía cạnh tâm lý được hình thành như thế nào trong công tác hướng nghiệp dành cho thanh niên nông thôn. Đến nay, công tác hướng nghiệp ở các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông ở các vùng nông thôn nói riêng còn nhiều hạn chế. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn nghề của thanh niên học sinh, đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Đề tài nghiên cứu đã làm rõ thực trạng của công tác hướng nghiệp hiện nay và những tác động của nó đối với tâm lý chọn nghề của thanh niên học sinh. Từ kết quả nghiên cứu để đưa ra những biện pháp điều chỉnh hợp lý và có hiệu quả đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và dạy nghề của nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam