Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản tâm lý học dân tộc và kinh nghiệm của thế giới về giải quyết vấn đề tâm lý học dân tộc

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

Tâm lý học dân tộc, Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu đề cập tới tâm lý học dân tộc- một ngành khoa học còn hết sức mới mẻ, mới được biết trong vài năm gần đây và đã được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học. Mặc dù đã được đưa vào giảng dạy nhưng đến nay vẫn chưa có một cuốn giáo trình hay một cuốn sách chuyên khảo nào về vấn đề này được biên soạn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học dân tộc. Vì vậy, mục tiêu của Đề tài nhằm tập trung vào nghiên cứu những học thuyết, những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học dân tộc, xác định những vấn đề lý luận cơ bản của tâm lý học dân tộc làm cơ sở cho việc nghiên cứu và giảng dạy ngành khoa học này ở nước ta hiện nay. Đề tài đã tổng kết kinh nghiệm giải quyết vấn đề tâm lý dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới.
Các tin khác

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản tâm lý học dân tộc và kinh nghiệm của thế giới về giải quyết vấn đề tâm lý học dân tộc

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

Tâm lý học dân tộc, Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu đề cập tới tâm lý học dân tộc- một ngành khoa học còn hết sức mới mẻ, mới được biết trong vài năm gần đây và đã được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học. Mặc dù đã được đưa vào giảng dạy nhưng đến nay vẫn chưa có một cuốn giáo trình hay một cuốn sách chuyên khảo nào về vấn đề này được biên soạn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học dân tộc. Vì vậy, mục tiêu của Đề tài nhằm tập trung vào nghiên cứu những học thuyết, những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học dân tộc, xác định những vấn đề lý luận cơ bản của tâm lý học dân tộc làm cơ sở cho việc nghiên cứu và giảng dạy ngành khoa học này ở nước ta hiện nay. Đề tài đã tổng kết kinh nghiệm giải quyết vấn đề tâm lý dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam