Những vấn đề tâm lý cơ bản của người công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

công nhân, Lao động công nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận diện những vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân để thấy được những nét đặc thù của tâm lý người công nhân hiện nay ở các mô hình tổ chức quản lý lao động khác nhau. Kết quả nghiên cứu cung cấp những căn cứ khoa học đóng góp cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển ổn định và bền vững lực lượng lao động trong ngành công nghiệp
Các tin khác

Những vấn đề tâm lý cơ bản của người công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2007 - 01/01/2008

công nhân, Lao động công nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận diện những vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân để thấy được những nét đặc thù của tâm lý người công nhân hiện nay ở các mô hình tổ chức quản lý lao động khác nhau. Kết quả nghiên cứu cung cấp những căn cứ khoa học đóng góp cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển ổn định và bền vững lực lượng lao động trong ngành công nghiệp
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam