Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Thị Hiếu Lá

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ cấu ngành, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Đặng Thị Hiếu Lá. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách cơ cấu ngành và vai trò của chính sách cơ cấu ngành trong quá trình hội nhập quốc tế; Xem xét các quy định của AFTA và WTO có liên quan đến chính sách cơ cấu ngành; Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành của Trung Quốc và Ấn Độ, là những nước thành viên WTO đang nổi lên ở Châu Á; Nhận diện và rà soát lại chính sách cơ cấu ngành của Việt Nam qua các thời kỳ; Đánh giá thực trạng và hiệu quả thực hiện chính sách cơ cấu ngành của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mới của Việt Nam đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện các hướng điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành ở Việt Nam.
Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Bộ

Đặng Thị Hiếu Lá

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2007 - 01/01/2008

Hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ cấu ngành, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Đặng Thị Hiếu Lá. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách cơ cấu ngành và vai trò của chính sách cơ cấu ngành trong quá trình hội nhập quốc tế; Xem xét các quy định của AFTA và WTO có liên quan đến chính sách cơ cấu ngành; Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành của Trung Quốc và Ấn Độ, là những nước thành viên WTO đang nổi lên ở Châu Á; Nhận diện và rà soát lại chính sách cơ cấu ngành của Việt Nam qua các thời kỳ; Đánh giá thực trạng và hiệu quả thực hiện chính sách cơ cấu ngành của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mới của Việt Nam đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện các hướng điều chỉnh chính sách cơ cấu ngành ở Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam