Tổng kết 30 năm kinh tế Việt Nam (1975 – 2005)

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 21/04/2024

Lịch sử kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Tư duy kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của Đề tài nhằm đánh giá tổng kết quá trình lịch sử 30 năm phát triển của nền kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2005, gồm các nội dung chính sau: Hai miền Nam - Bắc trở về một mối (Tình hình hai miền Nam - Bắc, quan hệ Bắc – Nam sau giải phóng); Tư duy kinh tế và chính sách kinh tế (Nguyện vọng và thái độ của các tầng lớp xã hội, suy nghĩ của lãnh đạo, đường lối kinh tế của Đại hội Đảng lần thứ IV, kế hoạch 5 năm lần thứ 2); Năm năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV ; Hội nghị Trung ương 6 và bước đột phá về tư duy kinh tế; Đột phá về tư duy kinh tế trong các ngành và lĩnh vực: công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, lĩnh vực phân phối lưu thông; Từ đột phá trong vi mô tới những chuyển biến của vĩ mô; Đại hội Đảng lần thứ 6 - Đại hội của đổi mới và tư duy kinh tế; Từ thập kỉ 90 đến nay, thành tựu và những vấn đề của nền kinh tế Việt Nam.
Các tin khác

Tổng kết 30 năm kinh tế Việt Nam (1975 – 2005)

Bộ

Đặng Phong

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 21/04/2024

Lịch sử kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Tư duy kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Đặng Phong. Nội dung nghiên cứu của Đề tài nhằm đánh giá tổng kết quá trình lịch sử 30 năm phát triển của nền kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2005, gồm các nội dung chính sau: Hai miền Nam - Bắc trở về một mối (Tình hình hai miền Nam - Bắc, quan hệ Bắc – Nam sau giải phóng); Tư duy kinh tế và chính sách kinh tế (Nguyện vọng và thái độ của các tầng lớp xã hội, suy nghĩ của lãnh đạo, đường lối kinh tế của Đại hội Đảng lần thứ IV, kế hoạch 5 năm lần thứ 2); Năm năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV ; Hội nghị Trung ương 6 và bước đột phá về tư duy kinh tế; Đột phá về tư duy kinh tế trong các ngành và lĩnh vực: công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, lĩnh vực phân phối lưu thông; Từ đột phá trong vi mô tới những chuyển biến của vĩ mô; Đại hội Đảng lần thứ 6 - Đại hội của đổi mới và tư duy kinh tế; Từ thập kỉ 90 đến nay, thành tựu và những vấn đề của nền kinh tế Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam