Tổn thương tâm lý của trẻ 10 – 15 tuổi do ly hôn của bố mẹ

Bộ

Văn Thị Kim Cúc

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

03/08/2012 - 13/04/2024

Tâm lý học, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Văn Thị Kim Cúc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp các kiến thức cho giới chuyên môn và các đối tượng quan tâm đến vấn đề các tổn thương tâm lý của trẻ thơ trong các gia đình có bố mẹ ly hôn. Thông qua phân tích các tổn thương để làm rõ ảnh hưởng của việc bố mẹ ly hôn đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ.

Các tin khác

Tổn thương tâm lý của trẻ 10 – 15 tuổi do ly hôn của bố mẹ

Bộ

Văn Thị Kim Cúc

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

03/08/2012 - 13/04/2024

Tâm lý học, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Văn Thị Kim Cúc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp các kiến thức cho giới chuyên môn và các đối tượng quan tâm đến vấn đề các tổn thương tâm lý của trẻ thơ trong các gia đình có bố mẹ ly hôn. Thông qua phân tích các tổn thương để làm rõ ảnh hưởng của việc bố mẹ ly hôn đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam