Một số vấn đề lý luận và ứng dụng nhân học văn hóa trong việc phát triển con người ở Việt Nam

Bộ

Đào Thị Minh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2004 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Nhân học văn hoá, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Thị Minh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Nhân học văn hóa và triển vọng nghiên cứu nhân học văn hoá ở Việt Nam: các khái niệm và phạm trù cơ bản; các ph­ương pháp nghiên cứu Nhân học văn hóa; các trường phái và học thuyết Nhân học văn hóa; nghiên cứu Nhân học văn hóa ở n­ưước ta: hiện trạng và triển vọng; Cơ sở khoa học của phát triển con người Việt Nam: Các quan niệm truyền thống của dân tộc Việt Nam về con ng­­ười và phát triển con ng­ười; quan niệm của Hồ Chí Minh về con người và phát triển con ng­ười; các quan niệm hiện đại về phát triển con ng­­ười; chiến l­ược phát triển con ng­ười của Đảng ta; phát triển con ng­­ười d­ưới góc độ Nhân học văn hóa;     Ứng dụng Nhân học văn hóa trong nghiên cứu phát triển con ng­­ười ở Việt Nam hiện nay: phân tích các h­­ướng nghiên cứu và ứng dụng Nhân học văn hóa chủ yếu ở n­ước ta hiện nay trong tương quan với mục tiêu phát triển con ng­­ười; phân tích một số kết quả ứng dụng Nhân học văn hóa vào việc xây dựng chiến l­­ược, chính sách phát triển con ng­ười Việt Nam; tổng hợp các kết quả phân tích, rút ra các điểm mạnh cần tăng c­­ường và các điểm yếu cần khắc phục trong nghiên cứu và ứng dụng Nhân học văn hóa; Đề xuất kiến nghị nâng cao vai trò Nhân học văn hóa trong phát triển con người ở Việt Nam
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và ứng dụng nhân học văn hóa trong việc phát triển con người ở Việt Nam

Bộ

Đào Thị Minh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2004 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Nhân học văn hoá, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Thị Minh Hương. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Nhân học văn hóa và triển vọng nghiên cứu nhân học văn hoá ở Việt Nam: các khái niệm và phạm trù cơ bản; các ph­ương pháp nghiên cứu Nhân học văn hóa; các trường phái và học thuyết Nhân học văn hóa; nghiên cứu Nhân học văn hóa ở n­ưước ta: hiện trạng và triển vọng; Cơ sở khoa học của phát triển con người Việt Nam: Các quan niệm truyền thống của dân tộc Việt Nam về con ng­­ười và phát triển con ng­ười; quan niệm của Hồ Chí Minh về con người và phát triển con ng­ười; các quan niệm hiện đại về phát triển con ng­­ười; chiến l­ược phát triển con ng­ười của Đảng ta; phát triển con ng­­ười d­ưới góc độ Nhân học văn hóa;     Ứng dụng Nhân học văn hóa trong nghiên cứu phát triển con ng­­ười ở Việt Nam hiện nay: phân tích các h­­ướng nghiên cứu và ứng dụng Nhân học văn hóa chủ yếu ở n­ước ta hiện nay trong tương quan với mục tiêu phát triển con ng­­ười; phân tích một số kết quả ứng dụng Nhân học văn hóa vào việc xây dựng chiến l­­ược, chính sách phát triển con ng­ười Việt Nam; tổng hợp các kết quả phân tích, rút ra các điểm mạnh cần tăng c­­ường và các điểm yếu cần khắc phục trong nghiên cứu và ứng dụng Nhân học văn hóa; Đề xuất kiến nghị nâng cao vai trò Nhân học văn hóa trong phát triển con người ở Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam