Hợp tác phát triển tiểu vùng Mê Công mở rộng trong những điều kiện mới

Bộ

Nguyễn Trần Quế

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 16/04/2024

Hợp tác quốc tế, Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Nguyễn Trần Quế.  Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Hệ thống hóa những kết quả đạt được của hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) thời gian qua; Làm rõ những khó khăn và tồn tại trong hoạt động hợp tác quốc tế khu vực này; Phân tích những điều kiện mới của hợp tác các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng GMS; Đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước GMS trong những điều kiện mới và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với các nước GMS.
Các tin khác

Hợp tác phát triển tiểu vùng Mê Công mở rộng trong những điều kiện mới

Bộ

Nguyễn Trần Quế

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 16/04/2024

Hợp tác quốc tế, Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS.Nguyễn Trần Quế.  Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Hệ thống hóa những kết quả đạt được của hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) thời gian qua; Làm rõ những khó khăn và tồn tại trong hoạt động hợp tác quốc tế khu vực này; Phân tích những điều kiện mới của hợp tác các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng GMS; Đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước GMS trong những điều kiện mới và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với các nước GMS.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam