Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Hồng đến 2020

Bộ

Trần Minh Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

việc làm, Nông dân, Lao động nông thôn, Tác động công nghiệp hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Minh Ngọc. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: nghiên cứu, phân tích và làm rõ thực trạng việc làm của nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng những năm gần đây (2000-2007), làm rõ nguyên nhân của tình hình; Đánh giá tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến sự thay đổi cơ cấu việc làm của nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng và tác động của thị trường đến việc làm của người nông dân; Vai trò của nhà nước, các chủ thể tạo việc làm và của người lao động trong giải quyết việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng; Phân tích tác động của một số chính sách liên quan đến tạo việc làm cho nông dân; Dự báo tốc độ tăng cung và cầu lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hoá và mở cửa hội nhập; Khả năng tạo việc làm cho nông dân, xu hướng di chuyển lao động trong nội vùng và với các vùng khác; Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng  trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2020.
Các tin khác

Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Hồng đến 2020

Bộ

Trần Minh Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

việc làm, Nông dân, Lao động nông thôn, Tác động công nghiệp hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Minh Ngọc. Đề tài tập trung vào các nội dung sau: nghiên cứu, phân tích và làm rõ thực trạng việc làm của nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng những năm gần đây (2000-2007), làm rõ nguyên nhân của tình hình; Đánh giá tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến sự thay đổi cơ cấu việc làm của nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng và tác động của thị trường đến việc làm của người nông dân; Vai trò của nhà nước, các chủ thể tạo việc làm và của người lao động trong giải quyết việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng; Phân tích tác động của một số chính sách liên quan đến tạo việc làm cho nông dân; Dự báo tốc độ tăng cung và cầu lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hoá và mở cửa hội nhập; Khả năng tạo việc làm cho nông dân, xu hướng di chuyển lao động trong nội vùng và với các vùng khác; Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng  trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam