Những vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Vùng Tây Bắc

Bộ

Phạm Thành Nghị

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển miền núi, Phát triển con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Phạm Thành Nghị. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau: nghiên cứu xác định những vấn đề cơ bản về phát triển con người ở vùng Tây Bắc thông qua số liệu thống kê và kết quả điều tra; Xác định khung lý thuyết cho phân tích dựa trên quan điểm của Mahbub ul Haq đưa ra gồm tính bình đẳng, tính bền vững, năng lực và mức độ trao quyền. Trên cơ sở các vấn đề đã được xác định, những dự báo sơ bộ về xu hướng phát triển con người vùng Tây Bắc đến năm 2015, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh cách tiếp cận mới trong thực thi các giải pháp này nhằm năng cao năng lực và chất lượng phát triển con người ở vùng Tây Bắc.
Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Vùng Tây Bắc

Bộ

Phạm Thành Nghị

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển miền núi, Phát triển con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Phạm Thành Nghị. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau: nghiên cứu xác định những vấn đề cơ bản về phát triển con người ở vùng Tây Bắc thông qua số liệu thống kê và kết quả điều tra; Xác định khung lý thuyết cho phân tích dựa trên quan điểm của Mahbub ul Haq đưa ra gồm tính bình đẳng, tính bền vững, năng lực và mức độ trao quyền. Trên cơ sở các vấn đề đã được xác định, những dự báo sơ bộ về xu hướng phát triển con người vùng Tây Bắc đến năm 2015, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh cách tiếp cận mới trong thực thi các giải pháp này nhằm năng cao năng lực và chất lượng phát triển con người ở vùng Tây Bắc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam