Lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách của Việt ngữ học ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Hữu Cẩn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Ngôn ngữ học, Tiếng Việt, Việt ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Cẩn. Đề tài nghiên cứu tổng quan ba vấn đề lớn là lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách trong nghiên cứu Việt ngữ học ở Việt Nam; Hệ thống hóa những thành tựu tiêu biểu của Việt ngữ học; Tập hợp giới thiệu các quan điểm, đánh giá của các nhà nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học về các vấn đề cụ thể như: ảnh hưởng của các lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại đến Việt ngữ học, lịch sử và những vấn đề cấp bách của từ điển giải thích tiếng Việt, sự cần thiết của quy tắc chính tả viết hoa tên riêng trong tiếng Việt, một số vấn đề cấp bách của ngôn ngữ học tri nhận từ góc nhìn Việt Nam, một số vấn đề ngôn ngữ học lý thuyết, hiện trạng sử dụng tiếng Việt trong nhà trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển của Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Việt ngữ học với các xu hướng nghiên cứu mới, vấn đề hình vị trong tiếng Việt, Việt ngữ học với việc dạy và học tiếng...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Cẩn. Đề tài nghiên cứu tổng quan ba vấn đề lớn là lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách trong nghiên cứu Việt ngữ học ở Việt Nam; Hệ thống hóa những thành tựu tiêu biểu của Việt ngữ học; Tập hợp giới thiệu các quan điểm, đánh giá của các nhà nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học về các vấn đề cụ thể như: ảnh hưởng của các lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại đến Việt ngữ học, lịch sử và những vấn đề cấp bách của từ điển giải thích tiếng Việt, sự cần thiết của quy tắc chính tả viết hoa tên riêng trong tiếng Việt, một số vấn đề cấp bách của ngôn ngữ học tri nhận từ góc nhìn Việt Nam, một số vấn đề ngôn ngữ học lý thuyết, hiện trạng sử dụng tiếng Việt trong nhà trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển của Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Việt ngữ học với các xu hướng nghiên cứu mới, vấn đề hình vị trong tiếng Việt, Việt ngữ học với việc dạy và học tiếng...

Các tin khác

Lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách của Việt ngữ học ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Hữu Cẩn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Ngôn ngữ học, Tiếng Việt, Việt ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Cẩn. Đề tài nghiên cứu tổng quan ba vấn đề lớn là lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách trong nghiên cứu Việt ngữ học ở Việt Nam; Hệ thống hóa những thành tựu tiêu biểu của Việt ngữ học; Tập hợp giới thiệu các quan điểm, đánh giá của các nhà nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học về các vấn đề cụ thể như: ảnh hưởng của các lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại đến Việt ngữ học, lịch sử và những vấn đề cấp bách của từ điển giải thích tiếng Việt, sự cần thiết của quy tắc chính tả viết hoa tên riêng trong tiếng Việt, một số vấn đề cấp bách của ngôn ngữ học tri nhận từ góc nhìn Việt Nam, một số vấn đề ngôn ngữ học lý thuyết, hiện trạng sử dụng tiếng Việt trong nhà trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển của Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Việt ngữ học với các xu hướng nghiên cứu mới, vấn đề hình vị trong tiếng Việt, Việt ngữ học với việc dạy và học tiếng...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Cẩn. Đề tài nghiên cứu tổng quan ba vấn đề lớn là lịch sử, hiện trạng và những vấn đề cấp bách trong nghiên cứu Việt ngữ học ở Việt Nam; Hệ thống hóa những thành tựu tiêu biểu của Việt ngữ học; Tập hợp giới thiệu các quan điểm, đánh giá của các nhà nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học về các vấn đề cụ thể như: ảnh hưởng của các lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại đến Việt ngữ học, lịch sử và những vấn đề cấp bách của từ điển giải thích tiếng Việt, sự cần thiết của quy tắc chính tả viết hoa tên riêng trong tiếng Việt, một số vấn đề cấp bách của ngôn ngữ học tri nhận từ góc nhìn Việt Nam, một số vấn đề ngôn ngữ học lý thuyết, hiện trạng sử dụng tiếng Việt trong nhà trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển của Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Việt ngữ học với các xu hướng nghiên cứu mới, vấn đề hình vị trong tiếng Việt, Việt ngữ học với việc dạy và học tiếng...

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam