Tham vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông – Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Bộ

Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 01/01/2009

Tâm lý học, Giáo dục, Hướng nghiệp

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trong thời gian tới theo hướng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trong thời gian tới theo hướng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu.

Các tin khác

Tham vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông – Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Bộ

Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 01/01/2009

Tâm lý học, Giáo dục, Hướng nghiệp

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trong thời gian tới theo hướng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trong thời gian tới theo hướng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam